روشهای ایجاد رفتار مطلوب

روشهای ایجاد رفتارهای مطلوب:

1) تقویت مثبت :

اگر بعد از پاسخی ،محرکی را وارد کنیم وآن محرکی را وارد کنیم وآن محرکاحتمال بروز پاسخ را افزایش دهدباعث ابقای آن می شود وبه چنین محرکی تقویت کننده مثبت می گویند.این تقویت

این تقویت خوشایند است.

مثال:معلمی که بعد از دیدن نمرات خوب دانش آموزان به آن ها غذای گرم می دهد غذا موجب افزایش رفتار شاگرد می شود.اگر غذا موجب افزایش رفتار نشود هر چند لذیذ با شد تقویت کننده محسوب نمی شود ،بنابراین:هر تقویت کننده می تواند یک پاداش باشد.اما هر پاداشی می تواند تقویت کننده باشد.

2)تعمیم یا تمیز :

تعمیم عبارت است از گسترش پاسخ از محرک محرک های مشابه .برای اجتناب از تعمیم نا مناسب با ید

از تمییز استفاده کرد.

3)تقویت منفی:

یعنی خارج کردن محرک از موقعیت آزاردهنده به منظور افزایش رفتار مطلوب ولی در تقویت مثبت به محیط اضافه می شود.

مثال:اگر پنجره کلاس باز باشد وسر وصدای خیابان با بستن پنجره احتمال بروز پاسخ مطلوب یعنی فعالیت یادگیری شا گردان را افزایش می دهد.

                                                   منبع :روشها وفنون تدریس     مسعود مرادی