آزمون آنلاین

 با سلام و احترام خدمت همکاران محترم

آزمون آنلاین با عنوان دانش فنی پایه دوازدهم 

از طریق سایت Qomgt.ir برگزار می گردد.

زمان:دوشنبه98/10/9

ساعت:9صبح الی 24 شب

کارگاه آموزشی

سلام و احترام خدمت همکاران محترم

کارگاه آموزشی با عنوان درس طراحی لبا س های محلی (جلسه دوم )برگزار می گردد.

قابل ذکر است شرکت کلیه همکاران شاخه فنی و حرفه ای بلا مانع است.

زمان:پنج شنبه  98/9/21

ساعت: 9 صبح

مکان:خیابان باجک ساحلی 33پلاک 4ساختمان گروههای اموزشی استان

کارگاه طراحی لباس

با سلام و احترام خدمت همکاران محترم

کارگاه آموزشی با عنوان درس طراحی لبا س های محلی (جلسه اول )برگزار می گردد.

قابل ذکر است شرکت کلیه همکاران شاخه فنی و حرفه ای بلا مانع است.

زمان:پنج شنبه  98/9/7

ساعت: 10 صبح

مکان:خیابان باجک ساحلی 33پلاک 4ساختمان گروههای اموزشی استان

جلسه سرگوههای مدارس

با سلام و احترام خدمت همکاران گرامی

به اطلاع می رساند جلسه سرگروههای مدارس فنی و حرفه ای در تاریخ، 19آبان 98در ساعت12/30 در

ساختمان  گروههای آموزشی  واقع در خیابان ساحلی کوچه 33 برگزار می گردد.

ادرس دبیرخانه

دبیرخانه راهبری کشوری پوشاک وطراحی ودوخت مستقردر استان مرکزی باایجاد ارتباط بین دفتر

آموزشهای فنی وحرفه ای در دوره متوسطه دوم شاخه کاردانش وفنی وحرفه ای وزارت آموزش وپرورش

وگروههای آموزشی استانها در جهت ارتقاءکیفیت آموزش های مهارتی با ایجاد زمینه مناسب برای تبادل

تجربیات موثر وفعال هنرآموزان وهنرجویان همفکری با کارشناسان نظام آموزش وپرورش به نحوی که

مسولین را در شناخت هرچه بیشتر تنگناها ومشکلات آموزشی وارائه راهکارهای اجرایی رهنمون سازد.

آدرس دبیر خانه کشوری پوشاک:http://tarahidoukht.gam3.medu.ir/