الگوی عملیاتی

اجرای پودمان های کتاب های معماری داخلی علاوه بر یک الگوی مشخص که در راهنمای تدریس منتشرشده است بسته به خلاقیت وعلاقمندی هنرآموز مربوطه میتواند شکل جدید وجذابتری به خود بگیرد.

درماههای گذشته شیوه نامه فراخوان الگوی عملیاتی در گروه انجمن معماری وساختمان دراختیار همکاران قرار گرفت .همچنین بخشنامه این فراخوان نیز ارسال شد. 
درنهایت سرکارخانم مهندس زهره بابامیری وسرکارخانم مهندس زهراروحانی نمونه های موفقی برای سه کتاب تزیینات گچی وپارچه ای و طراحی مسکونی وتزیینات سلولزی ارائه دادند.
ضمن تشکر از این دوهمکارگرامی ،تجربه موفق ایشان جهت استفاده همکاران به اشتراک گذاشته میشود.

 

الگوی عملیاتی پودمان یک تزیینات گچی وپارچه ای

 

الگوی عملیاتی پودمان یک کتاب طراحی مسکونی

 

الگوی عملیاتی پودمان اول کتاب تزیینات سلولزی 
 

الگوی عملیاتی پودمان یک تزیینات سنگی