وبینارفرهنگ اسایش درمعماری مسکن


گروه درسی معماری داخلی فنی حرفه ای و کاردانش


فرهنگ آسایش در معماری داخلی مسکن

روز سه شنبه سوم اسفندماه ساعت ۱۸/۳۰

https://www.skyroom.online/ch/qomgt99/fani-bahman


اداره تکنولوژی ،گروه های آموزشی و بررسی محتوای متوسطه استان قم

 

لینک فیلم وبینار