برگزاری نمایشگاه از آثارهنرآموزان،98/1/18

 

برپایی نمایشگاه با عنوان هنربانان از آثار هنرآموزان استان قم

 

مهلت ارسال آثار تا98/1/22

موضوع: بهار، بهارمهدوی ،مهدویت

 

زمینه: نقاشی، نقاشی خط،خوشنویسی، پوستر،تصویرسازی،خط درگرافیک

 

محل ارسال آثار: ساختمان گروه های آموزشی، خیابان ساحلی کوچه 33

 

محل برپایی نمایشگاه: خیابان صفاییه،نگارخانه اشراق

 

قطع آثار:30 در 40 یا 50 در70

بر برگزاری نمایشگاه از آثارهنرآموزان 97/12/19

برپایی نمایشگاه با موضوع هنربانان از آثار هنرآموزان استان قم

مهلت ارسال آثار تا 98/1/22

موضوع:بهار ، بهار مهدوی، مهدویت

زمینه: نقاشی، نقاشی خط، خوشنویسی، تایپو گرافی، پوستر ،تصویر سازی