استفاده از تجارب وآثار همکاران

سلام علیکم همکاران محترم

همکارانی که تجارب ارزشمند یاآثار دارند با بند ه به اشتراک بگذارند تا در گاهنامه علمی آموزشی  کشوری استفاده شود.

برگزاری کارگاه آموزشی برق خودرو

سلام علیکم  همکاران محترم

برگزاری کارگاه آموزشی برق خودرو در یکشنبه 1397/8/20 ساعت 12:30 در هنرستان قدس قم توسط مهندس صالحی