کارگاه آموزشی سیستم مدیریت آزمون

کارگاه آموزشی سیستم مدیریت آزمون Testa

به صورت مجازی برگزار می شود. همکاران محترم فیلم آموزشی در روز سه شنبه مورخ 95/11/26 از ساعت 9 صبح تا 21 همان روز در سایت گروههای آموزشی فعال می باشد .

قابل ذکر است گواهی دانش افزایی در پایان کارگاه و بعد از شرکت در آزمون مربوط به کارگاه برای شرکت کنندگاه صادر خواهد شد.

کارگاه آموزشی الیستریتور

همکاران گروه کاردانش / فنی و حرفه ای


 کارگاه آموزشی الیستریتور


⏺ تاریخ برگزاری    دوشنبه   95/11/25
⏺ ساعت   18 -  16
⏺  مدرس آقای عابدین قربانی
⏺  مکان هنرستان نمونه دولتی گیوه چی
              آدرس بلوار امین کوچه 2
لازم به ذکر است همکاران گروه فنی و کاردانش مجاز به شرکت در کارگاه می باشد. و به شرکت کنندگان گواهی دانش افزاری تعلق می گیرد.

با تشکر گروه آموزشی کاردانش