تابلو اعلانات

سومین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
نیروگاه ،میدان توحید،توحید 14،هنرستان کاردانش فخری
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان کلهری،20متری منتظرالمهدی ، هنرستان ثامن الائمه (ع(
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان انقلاب(چهارمردان)روبروی گلزارشهدا، هنرستان شهید رجایی
نیروگاه ،میدان توحید،توحید 14، هنرستان کاردانش فخری
خیابان ساحلی ، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
ساعت
16
10
12/30
9
16 تا 20
16
12/30
روز
دوشنبه
پنج شنبه
یک شنبه
پنج شنبه
یک شنبه
سه شنبه
یک شنبه
تاريخ
98/09/04
98/09/07
98/9/17
98/9/21
98/9/24
98/9/26
98/10/01
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان سراجی و چرم دوزی
کارگاه آموزشی درس طراحی لباس محلی (جلسه اول(
کارگاه آموزشی با عنوان مولد قدرت
کارگاه آموزشی درس طراحی لباس محلی(جلسه دوم (
کارگاه آموزشی با عنوان نرم افزار حسابداری
کارگاه آموزشی هم اندیشی سرویس و نگهداری تجهیزات
کارگاه آموزشی با عنوان طرح کسب و کار
گروه درسي
پوشاک
طراحی دوخت
مکانیک خودرو
طراحی دوخت
حسابداری
پوشاک
کارآفرینی
رديف
1
2
3
4
5
6
7

 

اولین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 99- 1398 )

نوع تقدیر
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
کشوری - استانی
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
تاريخ ارسال آثار
98/9/27
98/10/30
98/11/15
98/12/27
98/9/26
98/10/30
98/11/15
98/9/23
98/11/15
98/11/15
98/12/15
98/12/15
98/12/20
98/11/15
98/10/29
98/11/06
98/12/04
98/11/10
98/9/30
98/11/27
98/11/27
98/9/24
98/11/10
98/12/20
98/11/10
98/12/20
98/11/10
98/12/20
98/9/20
98/9/20
98/10/20
98/12/10
98/11/20
98/11/20
98/9/30
98/9/30
98/10/30
98/10/30
98/12/15
موضوع
فراخوان نقد و بررسی استاندارد درس لباس شب و عروس
 مسابقه طراحی سوالات درس الگو و برش
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه درس مانتودوز
فراخوان مسابقه طرح درس نازک دوز
فراخوان عملیاتی نمودن ایده های کارآفرینی و کسب در آمد از مهارت های کتاب های درسی
مسابقه انتخاب سوال برتر شایسته محور
مسابقه انتخاب طرح درس برتر روزانه و سالانه رشته برق (تمام پایه ها)
مسابقه طرح درس دروس تئوری و کارگاهی و تشخیص بهترین طرح درس کارگاهی
فراخوان نقد و بررسی شایستگی های فنی رشته تاسیسات مکانیکی
فراخوان نقد و بررسی کتاب همراه هنرجو
فراخوان محتوای الکترونیکی کتاب نوآوری و کارآفرینی
فراخوان نقد و بررسی کتاب نوآوری و کارآفرینی
مسابقه انتخاب طرح درس برتر کتاب نوآوری و کارآفرینی
مسابقه انتخاب طرح درس برتر درس طراحی و زبان بصری
فراخوان طرح درس نویسی درس طراحی و مدل سازی دامن  پایه دهم
فراخوان طرح درس انتخاب سوال برتر درس کارآفرینی پایه یازدهم
فراخوان طرح درس از کتاب مدل سازی لباس زنانه پایه دهم
مسابقه طراحی سوال از تمام پودمان های کتاب های کارگاهی سال دهم به صورت مجزا
فراخوان انتخاب  سوالات امتحانی  دی و خرداد ماه به همراه کلید سوالات پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم (کاردانش)
فراخوان انتخاب سوال برتر استانداردهای حقوق و دستمزد ،مسئول کاردکس و کنترل موجودی و کاربر امور با نکی (کاردانش)
فراخوان انتخاب سوال برتر دروس پودمانی دانش فنی تخصصی، اموال، انبار و خرید و فروش بر مبنای ارزشیابی شایستگی محور (فنی حرفه ای)
فراخوان تجزیه و تحلیل استانداردها ی کاربر امور بانکی و مسئول کاردکس و کنترل موجودی (کاردانش)
مسابقه انتخاب سوال برتر از دروس پودمانی تئوری و کارگاهی الکترونیک
فراخوان نقد و بررسی کتاب های نو نگاشت الکترونیک فنی حرفه ای
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه از دروس تئوری و مهارتی
فراخوان نقد و بررسی دروس جدید مهارت ها ی الکترونیک  کار دانش
مسابقه انتخاب طرح درس برتر دروس کارگاهی و تئوری الکترونیک
 مسابقه تهیه نرم افزارها و فایل های کمک آموزشی
فراخوان تحلیل کتاب تعیین شده از سوی دبیرخانه
مسابقه طرح درس از کتاب تعیین شده از سوی دبیرخانه
طراحی نمونه سوالات فنی حرفه ای با رویکرد ارزشیابی شایستگی محور
فراخوان بررسی مزایا وآسیب های اجرایی آموزش شایستگی محور در دروس شاخه فنی حرفه ای
فراخوان جمع آوری ایده ها و طرح های خلاقانه آموزشی و خلاقیت کارگاهی
فراخوان جمع آوری ایده ها  در مورد کارآفرینی و کسب در آمد در هنرستان های فنی حرفه ای
فراخوان تحلیل و بررسی کتاب یا استاندارد تعیین شده از سوی دبیرخانه
مسابقه طرح درس کتاب یا استاندارد تعیین شده  از سوی دبیرخانه
فراخوان جزوات و منابع آموزشی فارسی یا تهیه بسته های آموزشی کتاب یا استاندارد تعیین شده از سوی دبیرخانه
مسابقه طراحی سوال کتاب یا استاندارد تعیین شده از سوی دبیرخانه
فراخوان جمع آوری طرح های خلاقانه آموزشی ،کارگاهی و ایده های کار آفرینی کتاب یا استاندارد تعیین شده از سوی دبیرخانه
گروه درسي
پوشـاک
پوشـاک
پوشـاک
پوشـاک
الکتروتکنیک
الکتروتکنیک
الکتروتکنیک
تاسیسات
تاسیسات
تاسیسات
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
هنـر
طراحی دوخت
طراحی دوخت
طراحی دوخت
مکانیک خودرو
مکانیک خودرو
حسـابداری
حسـابداری
حسـابداری
الکترونیک فنی حرفه ای
الکترونیک فنی حرفه ای
الکترونیک کاردانش
الکترونیک کاردانش
الکترونیک فنی و کاردانش
الکترونیک فنی و کاردانش
کامپیوتر فنی حرفه ای
کامپیوتر فنی حرفه ای
کامپیوتر فنی حرفه ای
کامپیوتر فنی حرفه ای
کامپیوتر فنی حرفه ای
کامپیوتر فنی حرفه ای
کامپیوتر کاردانش
کامپیوتر کاردانش
کامپیوتر کاردانش
کامپیوتر کاردانش
کامپیوتر کاردانش
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

دومبن مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
نیروگاه ، خیابان مالک اشتر، خیابان پاسداران شرقی، خیابان صبا ، هنرستان امام علی (ع(
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
نیروگاه ، انتهای خیابان توحید ،خیابان حکمت جنوبی، کوچه 12، هنرستان شهید چمران
نیروگاه ، انتهای خیابان توحید ،خیابان حکمت جنوبی، کوچه 12، هنرستان شهید چمران
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
صفاییه ، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
ساعت
12/30
12/30
12/30
12/30
14
8/30
12/30
9
12/30
روز
یک شنبه
سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
یک شنبه
پنج شنبه
یکشنبه
تاريخ
98/8/12
98/8/14
98/8/19
98/8/19
98/8/22
98/8/23
98/8/26
98/8/30
98/9/3
موضوع
کارگاه آموزشی تخصصی زیباسازی و نوسازی مدارس  با رویکرد بازیافت
برگزاری جلسه تخصصی با رابطین هنرستان ها
کارگاه آموزشی با عنوان برق خودرو
جلسه با حضور سرگروه های درسی رشته طراحی دوخت ( فنی حرفه ای (
کارگاه آموزشی عملی تزیینات چوبی و پارچه ای
کارگاه آموزشی عملی تزیینات چوبی و پارچه ای
کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل دروس حسابداری حقوق و دستمزد پایه یازدهم و تبیین برنامه عملیاتی(فنی حرفه ای)
برگزاری همایش با عنوان ارزیابی سیستم آموزشی شایسته محور و تشکیل کارگروه های تخصصی
کارگاه آموزشی با عنوان اصول ابداعی triz
گروه درسي
هنـر
پوشـاک
مکانیک خودرو
طراحی دوخت
معمـاری
معمـاری
حسـابداری
رایـانه کاردانش و فنی حرفه ای
کـارآفرینی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

اولین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای وکاردانش ( سال تحصيلي 99-1398 )

آدرس
خیابان 15 خرداد ،کوچه 32 ، هنرستان کاردانش امام رضا (ع)
ساعت
  12
روز
سه شنبه
تاريخ
98/07/30
موضوع
  بررسی مشکلات تدریس هنرآموزان و تدوین طرح درس  
گروه درسي
الکترونیک و الکتروتکنیک
رديف
1

 

نتـایج عملكرد اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی فنـی حرفه ای و کاردانـش اداره کل آموزش و پرورش استان قـم (سال تحصیلی98-1397)

ردیف

منتخب کشوری

عنوان مقاله/مسابقه/جشنواره کشوری

درس

رتبه کشوری

ناحیه

1

شیما بیگم معصوم

ارزیابی عملکرد دبیرخانه کشوری

هنر

اول

3

2

مریم کدخدازاده

ارزیابی عملکرد دبیرخانه کشوری

هنر

اول

3

3

الهه ارجمند

ارزیابی عملکرد دبیرخانه کشوری

حسابداری

اول

1

4

محمد برخوردار

ارزیابی عملکرد دبیرخانه کشوری

حسابداری

اول

4

5

اعظم تلخابی

ارزیابی عملکرد دبیرخانه کشوری

پوشاک

اول

2

6

معصومه السادات حسيني

فراخوان آموزش همراه با توليد

تربیت کودک

اول

3

7

انسیه محمدی صابر

ارزیابی عملکرد دبیرخانه کشوری

طراحی دوخت

دوم

1

 

چهارمین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي98-1397)

رایانه کاردانش (آزمون آنلاین استاندارد شهروند الکترونیک پایه دهم  )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مجتبی وفایی

3

شهید باهنر

 

دوم

استانی

2

حسین دباج ابرغان

4

محمدی کاشانی

 

سوم

ناحیه ای

 

سومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی فني حرفه اي و کاردانش (سال تحصيلي98-1397)

هنـرفنی حرفه ای (برگزاری نمایشگاه آثار برجسته همکاران در زمینه نقاشی ، خوشنویسی و نقاشیخط )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مریم کدخدازاده

3

 حضرت زهرا (س)

اول

استانی

2

شیما بیگم معصوم

3

حضرت زهرا (س)

اول

استانی

3

صفیه سالمی بخت آبادی

2

فخری

اول

ناحیه ای

4

فاطمه مرادی

2

فخری

اول

ناحیه ای

5

سلیمه باباخان

4

ایمان

اول

ناحیه ای

6

مهناز بهشتی فر

4

زینب کبری (س)

اول

ناحیه ای

7

مریم احمدی منفرد

3

حضرت زهرا (س)

اول

ناحیه ای

8

حدیث برازنده

3

حضرت زهرا (س)

اول

ناحیه ای

9

ملیحه امیر حسینی

2

فخری

اول

ناحیه ای

 

 

طراحی دوخت (آزمون آنلاین با عنوان دانش فنی پایه دهم  )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مهناز بهشتی فر

4

زینب کبری (س)

اول

استانی

2

ملیحه زرین پور

1

خوشرفتار

اول

استانی

3

صدیقه شاطریان قمصری

2

حضرت معصومه (س)

دوم

ناحیه ای

4

راحله صادقی

1

امام حسن مجتبی (ع)

دوم

ناحیه ای

5

صدیقه هاشمی

1

خوشرفتار

دوم

ناحیه ای

6

طاهره شاکری

1

خوشرفتار

دوم

ناحیه ای

7

کبری کبیری

1

خوشرفتار

دوم

ناحیه ای

 

طراحی دوخت (مسابقه انتخاب طرح درس نویسی طراحی و مدل سازی لباس بچه گانه پایه یازدهم   )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اعظم گلبهاری

1

صباری

اول

استانی

2

عارفه تدبیری

4

ایمان

دوم

ناحیه ای

 

امتیاز همکاران شرکت کننده در جشنواره الگوهای فعال تدریس مبتنی بر شایستگی شاخه فنی و حرفه ای رشته شبکه و نرم افزار (سال تحصیلی 98-1397)

نام ونام خانوادگی

ناحیه

مدرسه

رتبه

اعظم رمضانی

3

هنرستان حضرت معصومه (س)

اول

مریم نبی لو

2

هنرستان حضرت زهرا (س)

دوم

دومین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي هنرآموزان فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي98-1397)

رایانه کاردانش (فراخوان تحلیل استاندارد dream weaver cs6)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

ملیحه عفیفه

2

فدک

 

سوم

ناحیه ای

رایانه فنی حرفه ای (آزمون آنلاین از کتاب دانش فنی تخصصی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زینب عباسی

3

فتح المبین

 

اول

استانی

2

زینب صادقی نیا

2

حضرت معصومه(س)

 

دوم

ناحیه ای

3

لیلا گائینی

3

فتح المبین

 

سوم

ناحیه ای

هنر (آزمون آنلاین با عنوان تاریخ هنر ایران از کتاب درسی هنرستان)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

احمد صفری

3

پژوهش

 

اول

استانی

2

حدیث برازنده

3

حضرت زهرا(س)

 

اول

استانی

3

حسین دباج ابرغان

4

محمدی کاشانی

 

اول

استانی

4

سحر حاجیلو

3

حضرت زهرا(س)

 

اول

استانی

5

مجتبی وفایی

3

شهید باهنر

 

دوم

ناحیه ای

6

مهناز بهشتی فر

4

زینب کبری(س)

 

سوم

ناحیه ای

7

مریم احمدی منفرد

3

حضرت زهرا(س)

 

سوم

ناحیه ای

 

پوشاک(فراخوان انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه درس نازک دوزی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

عارفه تدبیری

4

عبداللهی راد

 

اول

استانی

2

ربابه جهانبخش

2

فخری 1

 

دوم

ناحیه ای

 

پوشاک(فراخوان نقد و بررسی کتاب دوزنده و تزئین کار لباس)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

عارفه تدبیری

4

عبداللهی راد

 

اول

استانی

 

هنر(فراخوان انتخاب سوال برتر درس مبانی هنرهای تجسمی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

نرگس یعقوبی میرآب

3

حضرت زهرا(س)

 

اول

استانی

2

مریم بوستانی

3

حضرت زهرا(س)

 

دوم

ناحیه ای

 

الکترونیک(فراخوان انتخاب طرح درس برتر روزانه و سالانه دروس)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

حسین علی قاسمی دشتی

1

گیوه چی

 

اول

استانی

 

کامپیوتر کاردانش(فراخوان جمع آوری ایده های کارآفرینی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا مهرابی

جعفریه

حضرت زهرا(س)

 

دوم

ناحیه ای

2

لیلی موسی پور

2

فخری 2

 

سوم

ناحیه ای

 

کامپیوتر فنی حرفه ای(فراخوان جشنواره تولید محتوای الکترونیکی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه ناصح پور

3

حضرت زهرا(س)

 

اول

استانی

 

طراحی دوخت(مسابقه انتخاب طرح درس نویسی طراحی و مدلسازی لباس زنانه پایه یازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اعظم گلبهاری

1

صباری

 

اول

استانی

 

طراحی دوخت(فراخوان مسابقه انتخاب سوال درس دانش فنی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

 

رتبه استانی

نوع تقدير

1

عارفه تدبیری

4

ایمان

 

اول

استانی

 
 

 

اولین مرحله ی نتايج فراخوان ها و مسابقات علمي دبيران دوره ی فنی و حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي98-1397)

حسابداری(مسابقه انتخاب سوال برتر دروس سرپرست ترخیص محصول و مسئول سفارشات"کاردانش")

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محسن هاشم زاده

2

خوارزمی

اول

ناحیه ای

الکترونیک کاردانش(مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه از دروس تئوری و مهارتی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

محمد کرمانی

1

قدس

اول

استانی

الکترونیک فنی حرفه ای(مسابقه انتخاب سوال برتر دروس پودمانی امتحانات تئوری و کارگاهی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

علی درستکار

1

قدس

اول

استانی

الکترونیک (آزمون آنلاین از کتاب دانش فنی تخصصی پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

هادی شیری فلاح

2

ولیعصر(عج)

اول

استانی

2

محمد تلخابی

1

قدس

دوم

ناحیه ای

3

سلیمان عطارد

3

شهید عاصمی

سوم

ناحیه ای

4

حسین اسلامی

2

ولیعصر(عج)

سوم

ناحیه ای

5

جلال خلجی

2

ولیعصر(عج)

سوم

ناحیه ای

رایانه فنی حرفه ای(فراخوان جمع آوری ایده ها و طرح ها ی خلاقانه در خصوص بهره وری کیفی از تجهیزات)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلا گائینی

3

حضرت زهرا(س)

اول

استانی

مکانیک خودرو(مسابقه طراحی سوال از کتاب دانش فنی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

مجید بختیاری دوست

2

والفجر

اول

استانی

رایانه کاردانش (مسابقه تحلیل استاندارد Dreamweaver)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

لیلی موسی پور

2

فخری 2

اول

ناحیه ای

رایانه فنی حرفه ای(مسابقه طراحی سوال شایسته محور از کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فاطمه ناصح پور

3

حضرت زهرا(س)

اول

استانی

2

زینب عباسی

3

فتح المبین

دوم

ناحیه ای

رایانه فنی حرفه ای(فراخوان تحلیل و بررسی کتاب تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه دوازدهم)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

آزاده بابایی پور

2

فخری

اول

استانی

2

لیلا گائینی

3

فتح المبین

دوم

ناحیه ای

رایانه فنی حرفه ای(فراخوان جمع آوری ایده های کارآفرینی و کسب درآمد هنرستان ها)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اکرم رمضانی

2

حضرت معصومه(س)

اول

استانی

2

زهرا مرادی

2

حضرت معصومه(س)

دوم

ناحیه ای

حسابداری(فراخوان نقد و بررسی کتاب های تخصصی پایه دوازدهم"فنی حرفه ای")

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

فرشته صادقی

1

صباری

اول

استانی

2

زینب پیرا

1

خوشرفتار

دوم

ناحیه ای

پوشاک(فراخوان طراحی سوالات درس لباس شب و عروس)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

عارفه تدبیری

4

عبدالهی راد

اول

استانی

2

طاهره باقری

4

عبدالهی راد

دوم

ناحیه ای

کارآفرینی(آزمون آنلاین از کتاب کارآفرینی و نوآوری پایه یازدهم )

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

شمس الدین گودرزی

3

محمدی کاشانی

اول

استانی

2

زهرا حسینی

2

فجر

اول

استانی

3

سلیمان عطارد

3

شهید عاصمی

اول

استانی

4

زهرا میرزاجانی

3

رضویه

دوم

ناحیه ای

5

مرتضی شمسی

3

شهید عاصمی

دوم

ناحیه ای

6

ابراهیم عادلخانی

3

شهید عاصمی

سوم

ناحیه ای

7

فاطمه ناصح پور

3

فتح المبین

سوم

ناحیه ای

8

نیره میرزایی

3

شهدای قمرود

سوم

ناحیه ای

پوشاک(آزمون آنلاین بکارگیری فنون گلدوزی)

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

اعظم حیدری

1

برقعی

اول

استانی

2

فریده مجیدی

1

شهید امیر حسینی

اول

استانی

3

احترام غضنفری

1

شهید امیر حسینی

اول

استانی

4

مریم ملاحسینی

1

شهید امیر حسینی

اول

استانی

5

بتول احترامی

1

شهید امیر حسینی

دوم

ناحیه ای

حسابداری(فراخوان انتخاب سوال برتر دروس پودمانی وجوه نقد و خرید و فروش پایه دهم "فنی حرفه ای")

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

ریحانه رمضانی مقدم

1

صباری

اول

استانی

حسابداری(انتخابسوال برتر دروس بهای تمام شده و صورت های مالی پایه دوازدهم"فنی حرفه ای")

رديف

نام ونام خانوادگي

ناحيه

آموزشگاه

رتبه استانی

نوع تقدير

1

زهرا کرم بخش

1

صباری

دوم

ناحیه ای

2

ریحانه رمضانی مقدم

1

صباری

سوم

ناحیه ای

 

تازه ترین مطالب گروه ها