تابلو اعلانات

اطلاعیه اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه استان درباره پاسخگویی به سوالات دانش آموزان از طریق کلینیک مجازی

ششمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
خیابان ساحلی (لواسانی) ، بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی (لواسانی) ، بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
ساعت
8/30
12/30
روز
پنج شنبه
شنبه
تاريخ
98/12/1
98/12/3
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان  تکمیلی revit (جلسه دوم)
کارگاه آموزشی با عنوان ارزشیابی مبتنی برشایستگی
گروه درسي
معماری
تربیت کودک
رديف
1
2

دومین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 99- 1398 )

نوع تقدیر
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
دبیرخانه ای – استانی
استانی – ناحیه ای
تاريخ ارسال آثار
98/12/01
98/12/15
98/12/15
98/12/15
98/12/15
98/12/15
98/12/10
98/12/10
98/12/20
98/12/10
موضوع
فراخوان ارسال شایستگی محور پودمان های 3،2،1 (تمامی پایه های تحصیلی)
فراخوان اجرای درس پژوهی (طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری)
جشنواره الگوهای فعال تدریس (طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری)
فراخوان تهیه کلیپ های آموزشی منطبق با سر فصل کتب فنی (طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری)
فراخوان نقد و بررسی کتب تخصصی (طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری)
مسابقه طراحی پوستر (طبق شیوه نامه دبیرخانه کشوری)
مسابقه تحلیل و ارزیابی کتاب های (تعمیرات مکانیکی موتور ) و (سرویس نگهداری خودروهای سواری فنی حرفه ای )
مسابقه تولید محتوای الکترونیکی مبتنی بر آموزش های شایستگی محور
مسابقه اصلاح ساختار استانداردهای مهارتی رشته تعمیر موتور و برق خودرو (کاردانش )
مسابقه طرح درس سالانه و روزانه درس تزیینات چوبی
گروه درسي
تاسیسات
الکترونیک و الکتروتکنیک فنی حرفه ای و کاردانش
الکترونیک و الکتروتکنیک فنی حرفه ای و کاردانش
الکترونیک و الکتروتکنیک فنی حرفه ای و کاردانش
الکترونیک و الکتروتکنیک فنی حرفه ای و کاردانش
الکترونیک و الکتروتکنیک فنی حرفه ای و کاردانش
مکانیک خودرو
مکانیک خودرو
مکانیک خودرو
معمـاری
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

شیوه نامه جشنواره کشوري بوم کسب و کار و تولید محتواي آموزشی (رشته کارآفرینی)

همکاران محترم می توانند شیوه نامه "جشنواره کشوري بوم کسب و کار و تولید محتواي آموزشی "که از طرف دبیرخانه کشوري رشته کارآفرینی مستقر در استان گلستان اجرا می شود ، از لینک های زیر دریافت نمایند :

پنجمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
30 متری هنرستان ،فلکه بسیج،هنرستان قدس
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
30 متری هنرستان ،فلکه بسیج،هنرستان قدس
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری،کوچه 33،پلاک 4،اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
ساعت
12/30
13
13
12/30
9-13
12/30
13
12/30
12/30
روز
سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
شنبه
یک شنبه
سه شنبه
سه شنبه
تاريخ
98/11/08
98/11/13
98/11/13
98/11/15
98/11/17
98/11/19
98/11/27
98/11/29
98/11/29
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان آموزش استاندارد تولید و توسعه پایگاه اینترنتی
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس خرید و فروش و دانش فنی پایه (فنی حرفه ای )
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل استانداردهای کاربر امور بانکی ومسئول  کاردکس و کنترل موجودی(کاردانش)
کارگاه آموزشی با عنوان امنیت (جلسه اول ) پودمان4 کتاب تجارت الکترونیک
کارگاه آموزشی با عنوان تکمیلی revit(جلسه اول )
کارگاه آموزشی با عنوان گیربکس پژو 206
کارگاه آموزشی با عنوان طراحی جلد کتاب
کارگاه آموزشی با عنوان عایق کاری تاسیسات گرمایی
جلسه تخصصی با رابطین هنرستان ها (جلسه دوم)
گروه درسي
رایـانه کارو دانش
حسابداری
حسابداری
رایـانه فنی حرفه ای
معماری داخلی
مکانیک خودرو
هنـر
تاسیسات
پوشـاک کارو دانش
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

چهارمین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
نیروگاه ،خیابان حکمت ، کوچه 12، هنرستان شهید چمران
نیروگاه ،خیابان حکمت ، کوچه 12، هنرستان شهید چمران
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری ،کوچه 33،پلاک 4 ، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری ،کوچه 33،پلاک 4 ، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی (لواسانی) ،بعد از فرمانداری ،کوچه 33،پلاک 4 ، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
نیروگاه ، توحید 14، هنرستان کاردانش فخری
انتهای نیروگاه ،خیابان 16متری ولیعصر،کوچه 14، هنرستان فدک
نیروگاه ، توحید 14، هنرستان کاردانش فخری
ساعت
10
12/30
13
12/30
12/30
16
8/30-12/30
16
روز
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
پنج شنبه
یک شنبه
تاريخ
98/10/08
98/10/08
98/10/08
98/10/15
98/10/15
98/10/15
98/10/19
98/10/22
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان طراحی و پیاده سازی الگوی آموزش شایستگی محور
کارگاه آموزشی  با عنوان ارزشیابی مبتنی بر شایستگی محور
کارگاه آموزشی با عنوان زیبا سازی و نوسازی مدارس با رویکرد بازیافت (جلسه دوم(
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل استانداردهای سرپرست ترخیص و مسئول سفارشات   (کاردانش)
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس بهای تمام شده پایه دوازدهم و اموال و انبار پایه یازدهم (فنی حرفه ای)
کارگاه آموزشی با عنوان زیرساز دامن لباس عروس (جلسه اول(
کارگاه آموزشی با عنوان آجر و تزئینات آجری
کارگاه آموزشی با عنوان زیرساز دامن لباس عروس (جلسه دوم)
گروه درسي
الکترونیک
الکتروتکنیک
هنـر
حسابداری   (کاردانش)
حسابداری (فنی حرفه ای)
پوشـاک
معماری داخلی
پوشـاک
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8

سومین مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
نیروگاه ،میدان توحید،توحید 14،هنرستان کاردانش فخری
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان کلهری،20متری منتظرالمهدی ، هنرستان ثامن الائمه (ع(
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان انقلاب(چهارمردان)روبروی گلزارشهدا، هنرستان شهید رجایی
نیروگاه ،میدان توحید،توحید 14، هنرستان کاردانش فخری
خیابان ساحلی ، بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
ساعت
16
10
12/30
9
16 تا 20
16
12/30
روز
دوشنبه
پنج شنبه
یک شنبه
پنج شنبه
یک شنبه
سه شنبه
یک شنبه
تاريخ
98/09/04
98/09/07
98/9/17
98/9/21
98/9/24
98/9/26
98/10/01
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان سراجی و چرم دوزی
کارگاه آموزشی درس طراحی لباس محلی (جلسه اول(
کارگاه آموزشی با عنوان مولد قدرت
کارگاه آموزشی درس طراحی لباس محلی(جلسه دوم (
کارگاه آموزشی با عنوان نرم افزار حسابداری
کارگاه آموزشی هم اندیشی سرویس و نگهداری تجهیزات
کارگاه آموزشی با عنوان طرح کسب و کار
گروه درسي
پوشاک
طراحی دوخت
مکانیک خودرو
طراحی دوخت
حسابداری
پوشاک
کارآفرینی
رديف
1
2
3
4
5
6
7

 

اولین مرحله ی مسابقات و فراخوان هاي گروه هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 99- 1398 )

نوع تقدیر
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی - ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
کشوری - استانی
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
استانی – ناحیه ای
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
کشوری-استانی
تاريخ ارسال آثار
98/9/27
98/10/30
98/11/15
98/12/27
98/9/26
98/10/30
98/11/15
98/9/23
98/11/15
98/11/15
98/12/15
98/12/15
98/12/20
98/11/15
98/10/29
98/11/06
98/12/04
98/11/10
98/9/30
98/11/27
98/11/27
98/9/24
98/11/10
98/12/20
98/11/10
98/12/20
98/11/10
98/12/20
98/9/20
98/9/20
98/10/20
98/12/10
98/11/20
98/11/20
98/9/30
98/9/30
98/10/30
98/10/30
98/12/15
موضوع
فراخوان نقد و بررسی استاندارد درس لباس شب و عروس
 مسابقه طراحی سوالات درس الگو و برش
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه درس مانتودوز
فراخوان مسابقه طرح درس نازک دوز
فراخوان عملیاتی نمودن ایده های کارآفرینی و کسب در آمد از مهارت های کتاب های درسی
مسابقه انتخاب سوال برتر شایسته محور
مسابقه انتخاب طرح درس برتر روزانه و سالانه رشته برق (تمام پایه ها)
مسابقه طرح درس دروس تئوری و کارگاهی و تشخیص بهترین طرح درس کارگاهی
فراخوان نقد و بررسی شایستگی های فنی رشته تاسیسات مکانیکی
فراخوان نقد و بررسی کتاب همراه هنرجو
فراخوان محتوای الکترونیکی کتاب نوآوری و کارآفرینی
فراخوان نقد و بررسی کتاب نوآوری و کارآفرینی
مسابقه انتخاب طرح درس برتر کتاب نوآوری و کارآفرینی
مسابقه انتخاب طرح درس برتر درس طراحی و زبان بصری
فراخوان طرح درس نویسی درس طراحی و مدل سازی دامن  پایه دهم
فراخوان طرح درس انتخاب سوال برتر درس کارآفرینی پایه یازدهم
فراخوان طرح درس از کتاب مدل سازی لباس زنانه پایه دهم
مسابقه طراحی سوال از تمام پودمان های کتاب های کارگاهی سال دهم به صورت مجزا
فراخوان انتخاب  سوالات امتحانی  دی و خرداد ماه به همراه کلید سوالات پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم (کاردانش)
فراخوان انتخاب سوال برتر استانداردهای حقوق و دستمزد ،مسئول کاردکس و کنترل موجودی و کاربر امور با نکی (کاردانش)
فراخوان انتخاب سوال برتر دروس پودمانی دانش فنی تخصصی، اموال، انبار و خرید و فروش بر مبنای ارزشیابی شایستگی محور (فنی حرفه ای)
فراخوان تجزیه و تحلیل استانداردها ی کاربر امور بانکی و مسئول کاردکس و کنترل موجودی (کاردانش)
مسابقه انتخاب سوال برتر از دروس پودمانی تئوری و کارگاهی الکترونیک
فراخوان نقد و بررسی کتاب های نو نگاشت الکترونیک فنی حرفه ای
مسابقه انتخاب سوال برتر امتحانات داخلی دی ماه از دروس تئوری و مهارتی
فراخوان نقد و بررسی دروس جدید مهارت ها ی الکترونیک  کار دانش
مسابقه انتخاب طرح درس برتر دروس کارگاهی و تئوری الکترونیک
 مسابقه تهیه نرم افزارها و فایل های کمک آموزشی
فراخوان تحلیل کتاب تعیین شده از سوی دبیرخانه
مسابقه طرح درس از کتاب تعیین شده از سوی دبیرخانه
طراحی نمونه سوالات فنی حرفه ای با رویکرد ارزشیابی شایستگی محور
فراخوان بررسی مزایا وآسیب های اجرایی آموزش شایستگی محور در دروس شاخه فنی حرفه ای
فراخوان جمع آوری ایده ها و طرح های خلاقانه آموزشی و خلاقیت کارگاهی
فراخوان جمع آوری ایده ها  در مورد کارآفرینی و کسب در آمد در هنرستان های فنی حرفه ای
فراخوان تحلیل و بررسی کتاب یا استاندارد تعیین شده از سوی دبیرخانه
مسابقه طرح درس کتاب یا استاندارد تعیین شده  از سوی دبیرخانه
فراخوان جزوات و منابع آموزشی فارسی یا تهیه بسته های آموزشی کتاب یا استاندارد تعیین شده از سوی دبیرخانه
مسابقه طراحی سوال کتاب یا استاندارد تعیین شده از سوی دبیرخانه
فراخوان جمع آوری طرح های خلاقانه آموزشی ،کارگاهی و ایده های کار آفرینی کتاب یا استاندارد تعیین شده از سوی دبیرخانه
گروه درسي
پوشـاک
پوشـاک
پوشـاک
پوشـاک
الکتروتکنیک
الکتروتکنیک
الکتروتکنیک
تاسیسات
تاسیسات
تاسیسات
کارآفرینی
کارآفرینی
کارآفرینی
هنـر
طراحی دوخت
طراحی دوخت
طراحی دوخت
مکانیک خودرو
مکانیک خودرو
حسـابداری
حسـابداری
حسـابداری
الکترونیک فنی حرفه ای
الکترونیک فنی حرفه ای
الکترونیک کاردانش
الکترونیک کاردانش
الکترونیک فنی و کاردانش
الکترونیک فنی و کاردانش
کامپیوتر فنی حرفه ای
کامپیوتر فنی حرفه ای
کامپیوتر فنی حرفه ای
کامپیوتر فنی حرفه ای
کامپیوتر فنی حرفه ای
کامپیوتر فنی حرفه ای
کامپیوتر کاردانش
کامپیوتر کاردانش
کامپیوتر کاردانش
کامپیوتر کاردانش
کامپیوتر کاردانش
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

دومبن مرحله ي کارگاه هاي آموزشی دبیران دوره ي فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصیلی 99-1398)

آدرس
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
نیروگاه ، خیابان مالک اشتر، خیابان پاسداران شرقی، خیابان صبا ، هنرستان امام علی (ع(
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
نیروگاه ، انتهای خیابان توحید ،خیابان حکمت جنوبی، کوچه 12، هنرستان شهید چمران
نیروگاه ، انتهای خیابان توحید ،خیابان حکمت جنوبی، کوچه 12، هنرستان شهید چمران
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
صفاییه ، اداره آموزش و پرورش ناحیه 1، سالن فرهنگ
خیابان ساحلی(لواسانی)، بعد از فرمانداری،کوچه 33، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی
ساعت
12/30
12/30
12/30
12/30
14
8/30
12/30
9
12/30
روز
یک شنبه
سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
چهارشنبه
پنج شنبه
یک شنبه
پنج شنبه
یکشنبه
تاريخ
98/8/12
98/8/14
98/8/19
98/8/19
98/8/22
98/8/23
98/8/26
98/8/30
98/9/3
موضوع
کارگاه آموزشی تخصصی زیباسازی و نوسازی مدارس  با رویکرد بازیافت
برگزاری جلسه تخصصی با رابطین هنرستان ها
کارگاه آموزشی با عنوان برق خودرو
جلسه با حضور سرگروه های درسی رشته طراحی دوخت ( فنی حرفه ای (
کارگاه آموزشی عملی تزیینات چوبی و پارچه ای
کارگاه آموزشی عملی تزیینات چوبی و پارچه ای
کارگاه آموزشی تجزیه و تحلیل دروس حسابداری حقوق و دستمزد پایه یازدهم و تبیین برنامه عملیاتی(فنی حرفه ای)
برگزاری همایش با عنوان ارزیابی سیستم آموزشی شایسته محور و تشکیل کارگروه های تخصصی
کارگاه آموزشی با عنوان اصول ابداعی triz
گروه درسي
هنـر
پوشـاک
مکانیک خودرو
طراحی دوخت
معمـاری
معمـاری
حسـابداری
رایـانه کاردانش و فنی حرفه ای
کـارآفرینی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 

اولین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای وکاردانش ( سال تحصيلي 99-1398 )

آدرس
خیابان 15 خرداد ،کوچه 32 ، هنرستان کاردانش امام رضا (ع)
ساعت
  12
روز
سه شنبه
تاريخ
98/07/30
موضوع
  بررسی مشکلات تدریس هنرآموزان و تدوین طرح درس  
گروه درسي
الکترونیک و الکتروتکنیک
رديف
1

 

تازه ترین مطالب گروه ها