استاندارد کارگاه

با سلام

استقرار تجهیزات کارگاه های تاسیسات طبق سیلابس درسی با شرایط استاندارد HSE را در کارگاه های آموزشی رعایت کنید و تصاویر را ارسال کنید .

 

 

                                                                                                                                        باتشکر

                                                                                                                       کاظمیان سرگروه تاسیسات