اسامی و روزهای حضور سر گروه‌هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش استان قم (سال تحصيلي98- 1397)

روزهای حضور
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
شنبه ، سه شنبه و چهارشنبه
دوشنبه و سه شنبه
یک شنبه، سه شنبه و چهارشنبه
سه شنبه
یک شنبه
سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه
شنبه، یکشنبه و سه شنبه
نام و نام خانوادگی
غلامرضا اناری
شیما بیگم معصوم
مریم کدخدا زاده
علی اصغر فراهانی
زینب عباسی
ملیحه نیکوکلام میرزایی
فهیمه در امامی
مریم صدقی
محمد برخوردار
الهه ارجمند
انسیه محمدي صابر
اعظم تلخابی
علی نیکو صحبت
محمد جواد کاظمیان
سمیه کچویی
سید مهدی ساداتی
ام البنین عباسی
گروه درسی
کارآفرینی
هنر
هنر
مکانیک خودرو
رایانه فنی
رایانه فنی
رایانه فنی
رایانه کاردانش
حسابداری
حسابداری
طراحی دوخت
پوشاک
الکترونیک
تاسیسات
معماری
معماری
مدیر اجرایی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

 

تلفن تماس با گروه های آموزشی اداره کل در ایام هفته :

37757214 -37715350 - 37715045

ساعت تماس درایام هفته:8 لغایت 12