اسامی سرگروه‌هاي آموزشي دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش اداره كل آموزش و پرورش استان قم (سال تحصيلي96-1395)

روزهاي حضور
یک شنبه
 شنبه و سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
شنبه و سه شنبه
شنبه و سه شنبه
شنبه و سه شنبه
سه شنبه
سه شنبه
چهار شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
یک شنبه
چهارشنبه
سه شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
شنبه ، یک شنبه
شنبه
شنبه، یکشنبه و سه شنبه
نام گروه درسي
مدیریت خانواده و کودکیاری
کارآفرینی و صنایع دستی
هنر
هنر
مکانیک خودرو
رایانه فنی
رایانه فنی
رایانه فنی
رایانه کاردانش
رایانه کاردانش
حسابداری
حسابداری
طراحی دوخت
پوشاک
پوشاک
الکترونیک
الکتروتکنیک
تاسیسات
معماری
معماری
بهداشت و ايمنی کار
صنایع چوب
صنایع چوب
هماهنگ کننده
نام و نام خانوادگي
فاطمه بهستانی
معصومه بهرامی
سعیده سادات معصومی
شیما بیگم معصوم
مجید بختیاري دوست
زینب عباسی
ملیحه نیکو کلام میرزایی
فهیمه در امامی
رقیه واشقانی
عابدین قربانی
محمد برخوردار
الهه ارجمند
انسیه محمدي صابر
زهرا شریعتی
مهری شوکتی
علی نیکو صحبت
حسینعلی قاسمی دشتی
حسین اکرام فرد
سید حسین موسوی
فاطمه یزدي
فاطمه خدابخشی
عباس زارع
عباس کریمی یزدي
ام البنین عباسی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

تلفن تماس در ایام هفته : 37715350  - 37715045 -37757214

ساعت تماس در ایام هفته : 8 لغایت  12 صبح