هفتمین مرحله كارگاه های آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
میدان بسیج، هنرستان فنی قدس
ساعت
12:30
روز
سه شنبه
تاريخ
97/2/4
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان پکیج
گرمایشی و برگزاري جلسه هم اندیشی
گروه درسي
تاسیسات
رديف
1

ششمین مرحله كارگاه های آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
خ ساحلی ، بعد از فرمانداری،ک 33،پ 4 ساختمان گروههای آموزشی
خ ساحلی ، بعد از فرمانداری،ک 33،پ 4 ساختمان گروههای آموزشی
خ ساحلی ، بعد از فرمانداری،ک 33،پ 4 ساختمان گروههای آموزشی
خ ساحلی ، بعد از فرمانداری،ک 33،پ 4 ساختمان گروههای آموزشی
ساعت
12
12
12
12
روز
یکشنبه
یکشنبه
یکشنبه
یکشنبه
تاريخ
97/1/26
97/1/26
97/1/26
97/1/26
موضوع
تبیین شیوه ارزشیابی مبتنی برشایستگی
تبیین شیوه ارزشیابی مبتنی برشایستگی
تبیین شیوه ارزشیابی مبتنی برشایستگی
تبیین شیوه ارزشیابی مبتنی برشایستگی
گروه درسي
الکترونیک فنی حرفه ای
الکترونیک کاردانش
الکتروتکنیک فنی حرفه ای
الکتروتکنیک کاردانش
رديف
1
2
3
4

 

زمان برگزاری مجدد کارگاه های مجازی دوره فنی حرفه ای و کار و دانش (سال تحصیلی 97-1396)

آدرس
  از طریق سایت qomgt.ir ←صفحه گروه پوشاک
ساعت
9-23
روز
یکشنبه
تاريخ
96/12/20
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان الگوی زیرساخت لباس مجلسی و عروس
گروه درسي
پوشاک کارودانش
رديف
1

 

جدول برگزاری پنجمین مرحله كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش ( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
30متري هنرستان ، ميدان بسيج، خ ایرانی، هنرستان فنی قدس
از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه  الکترونیک
 از طریق سایت qomgt.ir   ←صفحه گروه الکتروتکنیک
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، ساختمان گروه های آموزشی 
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، ساختمان گروه های آموزشی
ساعت
12
9-23
9-23
10
11/30
روز
شنبه
یک شنبه
یک شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
96/12/5
96/12/13
96/12/13
96/12/10
96/12/10
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان موتور L90
کارگاه آموزش مجازی با موضوع  الکترونیک
کارگاه آموزش مجازی با عنوان ایمنی
کارگاه آموزشی با عنوان   Swish  Max
کارگاه آموزشی با عنوان اکشن نویسی Flash
گروه درسي
مکانیک خودرو
الکترونیک
الکتروتکنیک
رایانه ( فنی حرفه ای)
رایانه (کارو دانش)
رديف
1
2
3
4
5

 

جدول برگزاری چهارمین مرحله كارگاه های آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش( سال تحصيلي 97-1396 )

آدرس
بالاتر از ترمینال، هنرستان فنی والفجر
از طریق سایت qomgt.ir ←صفحه گروه  پوشاک
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
چهار راه غفاری،خ ایستگاه،بین ک 7و9 ،خانه علوم وفنون
خ ساحلی ،بعداز فرمانداری،ک 33،پ4، اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
ساعت
8/30
9-23
8/30
8/30
8/30
8/30
8/30
10
روز
پنج شنبه
یک شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
پنج شنبه
تاريخ
96/11/12
96/11/15
96/11/19
96/11/19
96/11/19
96/11/19
96/11/19
96/11/26
موضوع
کارگاه آموزشی تزئینات سنگی سرامیکی و پولیمری پایه دهم معماری داخلی(عملی)
کارگاه آموزش مجازی با عنوان الگوی زیر ساخت لباس مجلسی و عروس
کارگاه آموزشی با موضوع درس پژوهی
کارگاه آموزشی با موضوع درس پژوهی
کارگاه آموزشی با موضوع درس پژوهی
کارگاه آموزشی با موضوع درس پژوهی
کارگاه آموزشی با موضوع درس پژوهی
کارگاه آموزشی تبادل تجربه تدریس هنرآموزان
گروه درسي
معماری و ساختمان
پو شاک (کار دانش)
هنر (فنی حرفه ای و کاردانش)
الکترونیک
حسابداری
الکتروتکنیک (فنی و برق کاردانش)
طراحی دوخت
کارآفرینی
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8