دومین مرحله ي كارگاه هاي آموزشي هنرآموزان دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش (سال تحصيلي 98-1397)

آدرس
30 متری کلهری، کوچه 45 ، مقابل بوستان اطلس ، هنرستان صباری
باجک، بلوار 15 خرداد ، بعد از پاسگاه  دست چپ هنرستان امام رضا (ع)
ساعت
12
12:30
روز
یکشنبه
یکشنبه
تاريخ
97/9/11
97/9/25
موضوع
کارگاه هم اندیشی درس حجم سازی لباس پایه دوازدهم
کارگاه آموزشی عملی سوخت رسانی
گروه درسي
طراحی دوخت
مکانیک خودرو
رديف
1
2

اولین مرحله ی کارگاه های آموزشی دوره ی فنی حرفه ای و کاردانش استان قم ( سال تحصیلی 98-1397 )

آدرس
خیابان صدوق، نبش کوچه 50 ، هنرستان شهید صدوقی
30متري هنرستان ميدان بسيج، خیابان  ايراني ، هنرستان قدس
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
نيروگاه ، بعد از فلكه نبوت ،خيابان وليعصر(ع)، كوچه 14، هنرستان فدک
خیابان ساحلی ،بعد از فرمانداری،کوچه 33، پلاک 4 اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
جاده قدیم قم بعد از ترمینال مسافربری ، هنرستان والفجر
خیابان صدوق، نبش کوچه 50 ، هنرستان شهید صدوقی
ساعت
9
12/30
12/30
14
12/30
12
9
روز
پنج شنبه
یک شنبه
یک شنبه
سه شنبه
یک شنبه
سه شنبه
پنج شنبه
تاريخ
97/08/10
97/08/20
97/08/20
97/08/22
27/08/97
97/08/29
97/09/01
موضوع
کارگاه آموزشی با عنوان تنظیمات روتر برد میکروتیک
کارگاه آموزشی با عنوان برق خودرو
کارگاه آموزشی با عنوان تجزیه و تحلیل دروس حسابداری بهای تمام شده و صورت های مالی
کارگاه آموزشی با عنوان تخصصی رنگ و شناخت تجهیزات(عملی)
کارگاه آموزشی با عنوان سوال استاندارد
کارگاه آموزشی با عنوان کولر گازی  و نشست تخصصی
کارگاه آموزشی با عنوان آشنایی با تنظیمات دوربین و nvr
گروه درسي
کامپیوتر فنی حرفه ای
مکانیک خودرو
حسابداری
معماری
هنر فنی و کاردانش
تاسیسات
کامپیوتر فنی حرفه ای
رديف
1
2
3
4
5
6
7