جشنواره الگوی برتر تدریس

با عرض تبریک  ایام نوروز  واعیاد شعبانیه، شیوه نامه جشنواره الگوهای برتر تدریس  آموزش مبتنی بر شایستگی  در

دروس کارگاهی،  به پیوست ارائه میگردد.

 

جشنواره