شیوه نامه جشنواره تدریس کارآفرینی

قابل توجه هنرآموزان عزیزکارآفرینی:

جهت دریافت شیونامه جشنواره تدریس کتاب کارگاه نوآوری وکارآفرینی ،لینک زیررادانلودنمایید.درضمن

این شیونامه ازگروه های آموزشی استان به مدارس ارسال گردیده است.

http://s5.picofile.com/file/8396936418/138368_0.zip.html

آموزش بوم کسب وکار

قابل توجه هنرآموزان محترم کارآفرینی:

جهت استفاده ازفایل آموزشی باعنوان"آموزش بوم کسب وکار"لینک زیررادانلودنمایید.

http://s10.picofile.com/file/8393881942/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%A8%D9%88%D9%85_%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4.pdf.html