بهبود-تربیت -فرزند

پاسخ دادن با حوصله به نیازهای کودک، حس آرامش، امنیت، و اعتماد به نفس را در او تثبیت می کند. در غیر اینصورت او به انسانی مضطرب و بدبین تبدیل خواهد شد.

                            به حس های کودکان خود احترام بگذارید.

خواب - آرام

راز تغییر کردن یک روش بسیار ساده است....

تمام انرژی تان را نه روی جنگیدن با قدیمی ها

                  بلکه روی ساختن جدیدها متمرکز کنید....

فرمول- زندگی

تنها یک لحظه کنترل نکردن احساسات

                     می تواند بدترین عواقب را برای انسان در پی داشته باشد

بهبود-تربیت -فرزند

والدین گرامی ، سر حرف خود بایستید

اگر کودکی خواسته ای داشت که شما نمی توانید و یا صلاح نمی دانید به او جواب مثبت بدهید ، بر سر نه

خود بایستید. اگر کودک ببیند که بعد از اصرار و گریه و قشقرق می تواند شما را تسلیم خواسته خود

کند یاد می گیرد که دفعات بعد هم از همین روش برای رسیدن به خواسته اش استفاده کند. بنابراین

تنها زمانی به فرزندتان نه بگویید که مطمئنید از حرف خود بر نمی گردید.

فرمول- زندگی

به خودت باور داشته باش

پرنده ای که بر روی شاخه ی درخت نشسته است، ترسی از شکسته شدن شاخه ندارد.

او به شاخه اعتماد ندارد، اعتمادش به بال های خودش است.

 تو چقدر به خودت باور داری؟