فرمول- زندگی

بین علاقه هایتان ومنطق تان ، هیچ وقت یکی را انتخاب نکنید

باورکنید هیچکدامشان به تنهایی درست نیست

نه علاقه ای که بی منطق باشد و نه منطقی که بدون علاقه جلو برود.

همیشه انتخاب هایتان را جوری تعیین کنید که نه بی منطق باشد و نه بی علاقه

یک جور قاعده ی برد، برد