بهبود-تربیت -فرزند

مچ فرزندتان را هنگام کار بد نگیرید

اگرکار فرزندتان بد اما بی خطر و بی ضرر است از روش بی اعتنایی فعال استفاده کنید. یعنی

آگاهانه به آن بی اعتنایی کنید. زمانی که فرزندتان ببیند کارش باعث جلب توجه شما نمی

شود، بعد از مدت کوتاهی دست ازآن برخواهد داشت.