بهبود-تربیت -فرزند

پاسخ دادن با حوصله به نیازهای کودک، حس آرامش، امنیت، و اعتماد به نفس را در او تثبیت می کند. در غیر اینصورت او به انسانی مضطرب و بدبین تبدیل خواهد شد.

                            به حس های کودکان خود احترام بگذارید.