بهبود-تربیت -فرزند

کودک را بدون اما و اگر و گوشه و کنایه مورد تحسین قرار دهید.

برای گرفتن بهترین نتیجه، تعریف و تحسین باید صریح ابراز شود،

بدون اما و اگر و گوشه و کنایه درباره شکست های گذشته یا تضعیف

کردن نتیجه.

جمله هایی مثل:

"خوب عمل کردی- تعجب می کنم که تنبلی نکردی- مشق امشبت خوب است- چرا قبلا از

این کارهای خوب نمی کردی؟-چه عجب خرابکاری نکردی"، هر گونه تاثیر مثبتی را که ممکن

است تعریف و تحسین داشته باشد، خنثی و بی اثر می کند.