بهبود-تربیت -فرزند

اشتباهات کودک تان را به گردن کسی نیندازید.

به عنوان مثال، زمانی که فرزندتان زمین می خورد ، میز را دعوا نکنید، یا وقتی کار اشتباهی می کند

نگویید"بچه من نبوده" ، " شیطون گولش زده "، " بچه ی همسایه بوده " .

با این کار به فرزندانمان می آموزیم که مسئولیت کارش را نپذیرد و کودک یاد می گیرد برای اتفاقات

افتاده ، دیگران را مقصر بداند.

امروز - زندگی - کن

سلام. صبح پاییزی تون بخیر و خوشی

زندگی مانند دوچرخه سواری است ، برای این که تعادلت را در زندگی حفظ کنی باید به حرکت ادامه دهی.

هر ثانیه فرصتی ست برای دگرگون کردن زندگی .

امروزتون پر از انرژی مثبت

امروز - زندگی - کن

سلام

روز سه شنبه تون به خیر و نیکی.

منتظر نباشید کسی به شما انرژی مثبت بدهد، خودتان شروع کننده باشید.

امروز با یک لبخند، احساس خوب تان را به دیگران منتقل کنید.

بهبود-تربیت -فرزند

سه اشتباه در مورد رفتار با نوجوان:

  • تحقیر و مقایسه کردن
  • دائما نگران بودن
  • انجام دادن تمام کارهای آن ها.

فرمول- زندگی

بپرس ، نترس

پرسیدن به معنای نادانی و جهل نیست، بلکه به این معناست که به دنبال اطلاعات بیشتری هستید و می

خواهید موضوعات را به روشنی درک کنید.با در اختیار داشتن دانش بیشتر، قدرت بیشتری نیز خواهید

داشت.