استاندارد سربند

استاندارد طراحی سربند

 

استاندارد عملکرد کار : طراحی سربند با استفاده از آناتومی L کد حرفه 75330191 حرفه کارگر ماهر خیاطی سطح صلاحیت ١

اندام (مانکن) و شکل گیري خطوط لباس با توجه به نمایش حجم و حرکات اندام و رعایت نسبت هاي طولی و عرضی اندام نسبت به سر و اندام مانکن

 

-1 شرایط انجام کار :

مکان : کارگاه طراحی لباس

ادامه مطلب: استاندارد سربند

دروس سه ساله

جدول دروس

جهت دریافت دروس سه ساله رشته طراحی دوخت روی جدول دروس کلیک کنید.