نمونه سوالات کار روی مانکن

نمونه سوالات کار روی مانکن

- انواع مانکن را نام برده ومناسب ترین نوع مانکن کدام است؟
2 - پارچه پوشش مانکن کدام است؟
3 - چهار مورد از موارد لازم برای برجسته کاری را نام ببرید؟
4 - برای ثابت کردن پارچه یا پشم وشیشه از چه کوکی استفاده میکنیم؟
5 - مهمترین معیار جهت خرید یا ساخت مانکن ...................................است؟
6 - به چند روش میتوان پارچه را روی مانکن قرار داد؟

ادامه مطلب: نمونه سوالات کار روی مانکن

نمونه سوال درس الزامات

 

 

نمونه سوالات درس: الزامات محیط کار         رشته طراحی دوخت

1) ویژگی هایی محیط کار را بنویسید یک محیط کاری مثال بزنید؟

2)الزامات محیط کار را تعریف کنید.

3) قرارداد پاره وقت را توضیح دهید.

4) کارفرما کیست؟

ادامه مطلب: نمونه سوال درس الزامات

نمونه سؤالهاي اصول طراحي لباس – رنگشناسي تخصصي لباس

نمونه سؤالهاي اصول طراحي لباس – رنگشناسي تخصصي لباس             كد استاندارد: 79/32-0/77

 

2. از تركيب سه رنگ اصلي كدام رنگ به دست مي آيد؟

الف) يشمي                 ب) زرشكي                  ج) طوسي                 د) قهوه اي

3. كدام گزينه در مورد مكمل رنگهاي اصلي صحيح است؟

الف) تركيب يك رنگ اصلي با سفيد                         ب) تركيب يك رنگ اصلي با سياه

ج) تركيب دو رنگ اصلي ديگر                                د) تركيب رنگهاي مقابل

4. علم پرسپكتيو در قرن پانزدهم به وسيله چه كسي به تكامل رسيد؟

الف) انگر              ب) داوينچي                ج) رامبراند             د) ميكل آنژ

5. اولنا نام ديگر كدام استخوان است؟

الف) بازو               ب) زنداسفل                 ج) زنداعلي                   د) كتف

6. اندام فوقاني بدن انسان داراي چند استخوان است؟

ادامه مطلب: نمونه سؤالهاي اصول طراحي لباس – رنگشناسي تخصصي لباس