زمان برگزاری کنکور کاردانی فنی حرفه ای

زمان برگزاری کنکور کاردانی فنی حرفه ای

ثبت نام در رشته های با آزمون و بدون آزمون کاردانی فنی حرفه ای در بازه زمانی 11 لغایت 18 خرداد

ماه انجام می شود و زمان برگزاری کنکور کاردانی فنی حرفه ای نیز برای رشته های دارای آزمون در

تاریخ 14 شهریور ماه می باشد.