استاندارد سربند

استاندارد طراحی سربند

 

استاندارد عملکرد کار : طراحی سربند با استفاده از آناتومی L کد حرفه 75330191 حرفه کارگر ماهر خیاطی سطح صلاحیت ١

اندام (مانکن) و شکل گیري خطوط لباس با توجه به نمایش حجم و حرکات اندام و رعایت نسبت هاي طولی و عرضی اندام نسبت به سر و اندام مانکن

 

-1 شرایط انجام کار :

مکان : کارگاه طراحی لباس

زمان : 1:30 ساعت

ابزار: تخته شاسی، کاتر طراحی، خط کش فلزي، چراغ مطالعه پایه بلند، قیچی کاغذ، گیره فلزي، آرشیو نگهداري طراحی، تراش، تخته شاسی

تجهیزات: میز نور، تخته وایت برد، میز و صندلی مخصوص طراحی

مواد مصرفی: وسایل و ابزار اثرپذیر و اثر گذار، کاغذ سفید تحریري، مقوا مخصوص ابزار اثرپذیر و اثر گذار، پاك کن، مداد طراحی، کاور

 

2-نمونه و نقشه کار

 : طراحی سر و گردن و اندام فوقانی مانکن به وسیله ساختمان اسکلتی اندام که براي نمایش مدل سربند مناسب باشد (تمام رخ "پشت و جلو"، نیم رخ یا سه رخ) با اعمال حرکت هاي

وضعی و چرخشی (سر و گردن، شانه ها و بالاتنه )

-2 شکل گیري خطوط و طراحی عضلات سر و گردن، شانه ها و بالاتنه در حرکت هاي چرخشی و وضعی (تمام رخ "پشت و جلو"، سه رخ یا نیم رخ)

-3 طراحی چهره و مدل مو (تمام رخ "جلو وپشت" ، سه رخ یا نیم رخ)

4 اجراي نورپردازي و سایه روشن براي نمایش طراحی حجم و برجستگی هاي اندام فوقانی و چهره

-5 اجراي نورپردازي و سایه روشن با توجه به حرکات اندام و جنس پارچه

-6 ترسیم فنی مدل سربند (جلو و پشت) و خطوط (کمر، پنس، برش و پیلی)

 

3-شاخص هاي اصلی استاندارد عملکرد کار

طراحی یک سر متناسب با سطوح ساده هندسی نسبت به کادر

-2 محاسبه و ترسیم نسبت هاي طولی اندام فوقانی (خط چانه، خط شانه، خط سینه، خط کمر، خط باسن، خط دست) و نسبت هاي عرضی اندام(گردن، شانه، سر بازو، کمر، باسن) نسبت

به سر

-3 طراحی فیگور و پز مانکن توسط ساختمان اسکلتی و مفصلی اندام با اعمال حرکات وضعی و چرخشی (تمارخ "جلو و پشت"، سه رخ ، نیم رخ)

-4 طراحی خطوط محیطی عضلانی قسمتهاي مختلف اندام فوقانی در وضعیت تمام رخ " جلو و پشت" ، سه رخ ، نیم رخ)

-5 طراحی چهره با محاسبه نسبت هاي طولی و عرضی چهره و طراحی عضوهاي چهره ( تمارخ ، سه رخ ، نیم رخ)

-6 طراحی مدل مو (موي صاف، موي بافته، موي جعد دار، موي کوتاه، موي بلند)

-7 طراحی مدل سربند شامل کلاه، روسري، شال، مقنعه، چادر یا شکل گیري خطوط( لبه ها، چین و شکن ها، درزها) به صورت شیشه اي با توجه به حرکت و چرخش سر

-8 اجراي طرح نهایی اندام و سربند بر روي صفحه کار

-9 اجراي نورپردازي و سایه روشن چین و شکن هاي سربند با توجه به حرکات سر و گردن و جنس پارچه

-10 ترسیم فنی مدل سربند (جلو و پشت) و ترسیم خطوط برش، چین، پیلی، و سایر متعلقات

 

4 -ابزار ارزشیابی:

کارپوشه، پروژه، آزمون کتبی، فهرست وارسی

 

-5 ابزار و تجهیزات مورد نیاز انجام کار:

تجهیزات: میز نور، تخته وایت برد، میزو صندلی مخصوص طراحی، مانکن ویترینی، اسکلت انسان

ابزار: تخته شاسی، کاتر طراحی، خط کش فلزي، چراغ مطالعه پایه بلند، قیچی کاغذ، گیره فلزي، آرشیو نگه داري طراحی، تراش

مواد مصرفی: کاغذ سفید تحریري در اندازه هاي مختلف ، مقوا، مداد طراحی، کاور کاغذ

 

-6 تکالیف کاري مرتبط در گروه کاري: