بهبود-تربیت -فرزند

خطرناک ترین سمی که اعتماد به نفس بچه ها را از بین می برد، گفتن این جمله است :

" بده من انجام بدم ، تو نمی تونی "