ادرس دبیرخانه

دبیرخانه راهبری کشوری پوشاک وطراحی ودوخت مستقردر استان مرکزی باایجاد ارتباط بین دفتر

آموزشهای فنی وحرفه ای در دوره متوسطه دوم شاخه کاردانش وفنی وحرفه ای وزارت آموزش وپرورش

وگروههای آموزشی استانها در جهت ارتقاءکیفیت آموزش های مهارتی با ایجاد زمینه مناسب برای تبادل

تجربیات موثر وفعال هنرآموزان وهنرجویان همفکری با کارشناسان نظام آموزش وپرورش به نحوی که

مسولین را در شناخت هرچه بیشتر تنگناها ومشکلات آموزشی وارائه راهکارهای اجرایی رهنمون سازد.

آدرس دبیر خانه کشوری پوشاک:http://tarahidoukht.gam3.medu.ir/