نمونه سوالات کار روی مانکن

نمونه سوالات کار روی مانکن

- انواع مانکن را نام برده ومناسب ترین نوع مانکن کدام است؟
2 - پارچه پوشش مانکن کدام است؟
3 - چهار مورد از موارد لازم برای برجسته کاری را نام ببرید؟
4 - برای ثابت کردن پارچه یا پشم وشیشه از چه کوکی استفاده میکنیم؟
5 - مهمترین معیار جهت خرید یا ساخت مانکن ...................................است؟
6 - به چند روش میتوان پارچه را روی مانکن قرار داد؟

7 - در مدل کشی ابتدا کدام خط ثابت میشود؟
8 - رعایت فاصله در برجسته کاری در کدام نواحی مورد توجه است؟
9 - کدام نوع جاسنجاقی برای کار روی مانکن مناسب است چرا؟
10 - دو دلیل اهمیت سایز به سایز کردن مانکن را بنویسید؟
11 -طریقه به دست آوردن خط پرنسسی را بنویسید؟
12 -خط راهنمای افقی و عمودی بالا تنه چگونه به دست می آید؟
13 - طریقه به دست آوردن خط پهلو را بنویسید.
14 - طریقه به دست آوردن خط حلقه آستین را بنویسید .
15 - محل ساسون فرانسوی کجاست؟
16 - طول و عرض کادر بالا تنه چگونه به دست می آید؟
17 - نکته مهم در ترسیم کادر بالا تنه مانکن چیست؟
18 - طول و عرض کادر دامن برای مانکن چقدر است؟
19 - مانکن مخصوص ویترین را نام ببرید.
20 -مانکن متغیر را تعریف کنید؟