کارگاه مجازی شش کلاه تفکر

قابل توجه هنرآموزان محترم کارآفرینی:

کارگاه مجازی کارآفرینی باعنوان شش کلاه تفکر درتاریخ 98/09/10ازساعت 9الی 22برگزارمی گردد.