برگزاری کارگاه مجازی

قابل توجه هنرآموزان محترم کارآفرینی:

کارگاه مجازی کارآفرینی باعنوان چرایی وفلسفه کارآفرینی درتاریخ 97/10/23ازساعت 9الی 22برگزارمی گردد.