آدمهایی هستند.

آدمهایی هستند که خیلی “وجود” دارند.

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی

برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی


ویژه مدیران، معاونین فنی و هنرآموزان درس کارآفرینی


هنرستان های فنی و حرفه ای - کاردانش استان قم