بودجه بندی استاندارد مانتو دوز

خواهشمنداست در تدریس درس ازبودجه بندی مهارت مانتودوزی استفاده شود

 لازم به ذکر است در مورد دوخت انواع یقه با کارکاه نازکدوزی هماهنگی لازم صورت گیردو در صورت داشتن هرگونه سوال یا پیشنهادی به صورت کتبی باگروههای اموزشی تماس گرفته شود

ادامه مطلب: بودجه بندی استاندارد مانتو دوز