نمونه سوال همکاران

http://s9.picofile.com/file/8272745126/4_1171778421080981517.pdf.htmlمحاسبات فنی 1(مظفری)

دی ماه

محاسبات فنی 1(جلیلی)

دی ماه 

اجزاءماشین(مظفری)

دی ماه

دی ماه 94

محاسبات فنی 2 (مظفری)

دی ماه 94

رسم فنی عمومی (بیاتی)

دی ماه ص1- 94

دی ماه ص 2/-94

رسم فنی تخصصی (بیاتی)

دی ماه صفحه 1

دی ماه صفحه 2

رسم فنی تخصصی( مجیدی)

دی ماه   94

تکنولوژی موتورهای دیزلی (زارعی)

دی ماه صفحه 1

دی ماه صفحه2

اجزاءماشین(هنرستان قدس)

دی ماه صفحه 1

دی ماه صفحه 2

 

محاسبات فنی 2 (دهنمکی)

دی ماه صفحه 1

دی ماه صفحه 2

تکنولوژی مولد قدرت (زارعی)

دی ماه صفحه 1

دی ماه صفحه 2

تکنولوژی موتورهای دیزلی (مجیدی مهر)

خرداد صفحه 1

خرداد صفحه 2

دی ماه صفحه1

دی ماه صفحه2

دی ماه   94

محاسبات فنی 2( مجیدی مهر)

دی ماه   94

اجزاء ماشین فصل اول