شیوه نامه دومین جشنواره «الگوهای برتر تدریس آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی» دوره دوم متوسطه شاخه های فنی، حرفه ای و کاردانش

محور جشنواره : طبق بند شماره ۱ دستورالعمل اجرایی شرکت کنندگان می توانند در هر موضوع از دروس به دلخواه(با تعیین شاخه، زمینه، رشته، پایه،درس، موضوع)شرکت کرده و اثار خود را ارائه دهند .

نکته: بارگذاری اثر تکراری سال گذشته ممنوع بوده و در هر مرحله از جشنواره این موضوع محرز شود شرکت کننده /شرکت کنندگان محروم خواهند شد.

 ثبت نام: طبق تقویم اجرایی مندرج در بند ۳ دستورالعمل اجرایی از طریق سامانه ltms حداکثر تا تاریخ ۱۷خرداد ۱۴۰۲

 استان قزوین مجری دومین جشنواره الگوهای برتر تدریس آموزش مبتنی بر شایستگی در دروس کارگاهی می باشد .

دبیرخانه راهبری کشوری توسعه شایستگی وصلاحیت حرفه ای هنرآموزان @dktadrisbartar

دانلود شیوه نامه جشنواره