پوستر کیفیت بخشی آموزشی در رشته های کامپیوتر جهت چاپ و نصب در کارگاه های کامپیوتر هنرستان

 پوستر کیفیت بخشی آموزشی در رشته های کامپیوتر جهت چاپ و نصب در کارگاه های کامپیوتر هنرستان های دارای رشته های کامپیوتر ❇  

? دریافت نسخه PDF ?

تهیه کننده : گروه کامپیوتر استان خراسان رضوی
سال تحصیلی 1402-1401
@ComputerKhorasanRazavi
@razavicomputer

اطلاعات پوستر شامل : 

?استاندارد فضا و محیط کارگاه
?استاندارد تجهیزات
?مشخصات سخت افزار سیستم ‌ها به تفکیک 
رشته
?شایستگی های غیر فنی
?ارگونومی کار با رایانه
?لیست نرم افزارهای مورد نیاز هر رشته به تفکیک پایه
?ثبت نمره در سامانه سیدا
?نیروی انسانی
?نمره دهی و ارزشیابی