پوستر کیفیت بخشی آموزشی در رشته های کامپیوتر جهت چاپ و نصب در کارگاه های کامپیوتر هنرستان

 پوستر کیفیت بخشی آموزشی در رشته های کامپیوتر جهت چاپ و نصب در کارگاه های کامپیوتر هنرستان های دارای رشته های کامپیوتر ❇  

👈 دریافت نسخه PDF 👉

تهیه کننده : گروه کامپیوتر استان خراسان رضوی
سال تحصیلی 1402-1401
@ComputerKhorasanRazavi
@razavicomputer

اطلاعات پوستر شامل : 

🔹استاندارد فضا و محیط کارگاه
🔹استاندارد تجهیزات
🔹مشخصات سخت افزار سیستم ‌ها به تفکیک 
رشته
🔹شایستگی های غیر فنی
🔹ارگونومی کار با رایانه
🔹لیست نرم افزارهای مورد نیاز هر رشته به تفکیک پایه
🔹ثبت نمره در سامانه سیدا
🔹نیروی انسانی
🔹نمره دهی و ارزشیابی