فراخوان ارسال برترین سنجش عملکردی دبیرخانه کشوری کامپیوتر

احتراماً  همکاران محترم کلیه سوالات سنجش عملکردی استاندارد کاربر اتوماسیون اداری خود را در همه موارد

????استاندارد واژه پرداز(Word) : 20آذر 1400
????  استانداردصفحه گسترده (ٍExcel) : 1 دی 1400
????  استاندارد پایگاه داده (Access) : 20 بهمن 1400
????  استاندارد ارائه مطالب(powerpoint): 29 اسفند 1400
????  استاندارد (Onemote): اول  اردیبهشت 1401به لینک زیر بصورت مستقیم ارسال نمایید.

http://form.razaviedu.ir/formfa/view.php?id=1436935