ارسال پیشنهادات و انتقادات در مورد کتب و استاندارد های آموزشی

دبیرخانه کشوری کامپیوتر مستقر در استان خراسان رضوی در نظر دارد پیشنهادات و انتقادات همکاران گرامی را در خصوص موارد زیر جمع آوری کرده و به وزارت آموزش و پرورش با نام خود همکار ارسال نماید:

  1. کتاب های رشته شبکه و نرم افزار رایانه
  2. استانداردهای آموزشی تمامی رشته های کامپیوتر
  3. تغییرات رشته های کامپیوتر در شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

لذا از همکاران دعوت به عمل می آید تا نظرات خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه 1400به دبیرخانه ارسال نمایند:

http://computer.gam3.medu.ir/portal/home.php?school_code=1000000306&block=news&id=13627097