فیلم کارگاه مجازی آموزش تولید محتوای الکترونیکی

قابل توجه همکاران گرامی

فیلم کارگاه مجازی آموزش تولید محتوای الکترونیکی در بخش مطالب آموزشی بارگزاری شد.

با تشکر از مدرس کارگاه مجازی استانی سرکار خانم مهندس مریم صدقی