فیلم آموزشی کار با pen در الستریتور

همکاران گرامی 

فیلم کارگاه مجازی کشوری  "کار با pen  در illustrator "

در قسمت محتوای آموزشی سایت qomgt.ir گروه کامپیوتر کاردانش  بارگزاری شد.