دروس و رشته های جدید

رشته های " تصویر سازی دیجیتالی " و "تولید محتوای آموزشی الکترونیکی " از زیر گروه "هنر " به زیرگروه "برق و رایانه" تغییر کرده است.

 

جداول دروس جدید رشته های کامپیوتر شاخه کاردانش  را در سایت دبیرخانه کامپیوتر کشوری به آدرس computer.gam3.medu.ir مراجعه فرمایید.

 

در سالهای گذشته رشته تصویر سازی دیجیتالی با همین عنوان و رشته تولید محتوای آموزشی الکترونیکی با عنوان تولید محتواوانیمیشن  ارایه شده بود.