دریافت فیلم آموزشی

با عرض سلام وخدا قوت خدمت همه هنرآموزان عزیز رشته کامپیوتر

با توجه به شرایط جدید آموزش برخط و نیاز به فیلم های کمک آموزشی استاندارد

فیلم های آموزشی منطبق بر استانداردهای مهارتی شاخه کاردانش و شایستگی های فنی منطبق با کتب درسی شاخه فنی حرفه ای در سایت دبیر خانه کشوری کامپیوتر واقع در خراسان رضوی بارگذاری شد 

 

برای دریافت فیلم آموزشی به سایت computer.gam3.medu.ir  و لینک فیلم های آموزشی کاردانش مراجعه فرمایید.