آزمون آنلاین

نتایج آزمون آنلاین گروه کاردانش کامپیوتر

موضوع : تجارت الکترونیک

خانم : صادق نیا از هنرستان حضرت معصومه

آقای  : امیر معتمدی نیا  از منطقه کهک

نسر ین السادات موسوی هنرستان ایمان

آقای ابر غان از هنرستان محمدی کاشان

با تشکر