کآزمون آنلاین

همکاران گروه کامپیوتر کارانش- فنی و حرفه ای

گروه کاردانش کامپیوتر برگزار می کند

آزمون آنلاین " کسب و کار الکترونیکی"

تاریخ اجرا: 139/11/29 ساعت 9 الی 24

نشانی سایت :qomgt.ir

راهنمای شرکت درآزمون

گزینه سامانه آزمون آنلاین

در گام بعدی

منبع آزمون

با تشکر