تکمیل فرم میزان دسترسی به اهداف ارزشیابی مبتنی بر شایستگی

    

 

به اطلاع همکاران گرامی می رساند فرم میزان دسترسی به اهداف ارزشیابی مبتنی بر شایستگی برای هنرآموزان سراسر کشور در کارتابل شخصی خود در سامانه همگام فعال شده است. هنرآموزان می توانند پس از ورود به کارتابل شخصی خود در قسمت فرم ، فرم میزان دسترسی به اهداف ارزشیابی مبتنی بر شایستگی را تکمیل نمایند. نتایج  فرم های تکمیل شده جهت بررسی و تحلیل به دفتر فنی و حرفه ای و کاردانش وزارتخانه ارسال خواهد شد.

مهلت تکمیل فرم تا پایان بهمن ماه می باشند.

راهنمای ورود به سامانه همگام