طرح سوال

قابل توجه همکاران شاخه کاردانش

حداکثر مهلت ارسال  فایل های طرح سوال تا 20 دی ماه 98 می باشد

هم چنین قالب طراحی سوال در لینک های ذیل قرار داده شده است.

تعداد سوالات ارسالی براي مجموع 4 فرم حداقل 50 سوال می باشد
( مجموع تعداد سوالات ارسالی در 4 فرم کمتر از 50 سوال نباید باشد
و ترجیحا همکار براي هر 4 فرم طراحی سوال را تکمیل نمایید.)

لینک تشریحی

لینک جای خالی

لینک چند گزینه ای

لینک عملی