طراحی و توسعه صفحات وب

قابل توجه همکاران مدرس رشته طراحی و توسعه صفحات وب می رساند

جداول  استانداردهای مربوطه به قرار ذیل می باشد .

لینک 1( پریمایر)

لینک 2(فلش)

لینک 3(فتوشاپ)

لینک 4( رایانه کار مقدماتی)

لینک 5 (رایانه کار پیشرفته )

لینک 6( وب مقدماتی)

لینک 7 (وب پیشرفته )