همایش

ضمن تقدیر و تشکر از همکاران شرکت کننده در همایش

مورخه 98/8/30 در سالن اجتماعات اداره ناحیه ساعت 9 الی 12

مشروح برنامه های برگزار شده:

1- شرح برنامه عملیاتی گروه های کاردانش و فنی به اطلاع همکاران رسید

2- شرح برنامه عملیاتی و شرکت کنندگان برتر در مسابقات و سایر بندهای
برنامه عملیاتی سال 98-97به سمع همکاران رسید.

3- هم چنین توضیحاتی درارتباط با ارزشیابی شایستگی محور نیز ارائه شد.