جلسات گروه ها

جلسه اول

مورخه 98/7/2

ساعت : 10 الی 12

جلسه استانی

برگزار کننده : رئیس اداره تکنولوژی آموزشی استان قم

موضوع جلسه : تهیه و تنظیم پیش نویس برنامه عملیاتی

شرح جلسه: با قرائت قرآن جلسه شروع شد و موارد  هم چون برنامه عملیاتی - بازدید از مدارس- برگزاری کارگاه های آموزشی و ...

جلسه دوم

مورخه 98/7/9 ساعت  11 الی 13

جلسه کشوری / مجازی (تحت وب)

برگزار کننده : اعضای دبیر خانه

موضوع جلسه : بررسی بند های عملیاتی سال 98-99

شرح جلسه : ضمن معرفی اعضای دبیر خانه و همکاران سرگروه استان ها بند ها ی برنامه عملیاتی بررسی و تشریح شد.

نظر سنجی  " لزوم کتب کاردانش " و ارسال نتیجه نظر سنجی به دبیر خانه ارسال شود.