موارد قابل توجه در بازدید از هنرستان ها

  طبق فرم بازدید ارسال شده از طرف دبیرخانه 

    موارد زیردر بازدیدها حائزاهمیت هستند

   لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

دربخش گزارشات:

 1-تکمیل اطلاعات هنرآموزان و سرپرست

2-تعداد هنرجویان در هر پایه

3-گزارشات به کار گروه تخصصی رشته و برگزاری جلسات

دربخش تجهیزات کارگاهی:

1-تعداد کارگاه ها و هنرآموزان و هنرجویان  وتعداد سیستم های هر کارگاه

1- هماهنگی نرم افزارها ی کارگاهی با دروس تدریس شده

2-جذابیت، زیبایی و مطلوب بودن وضعیت کلی کلاس درس و کارگاه 

3-پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری کارگاه توسط هنرآموز

4-استفاده از نرم افزار نت ساپورت در تدریس

5-استفاده ازدیتاپروژکتور در کارگاه

6-استفاده ازاینترنت

7-استفاده ازلباس کارگاه

دربخش هنرآموزان:

1-ایجاد انگیزه در هنرجویان

2-فراهم نمودن موقعیت مناسب جهت اندیشیدن دانش آموزان

3-ثبت و رسیدگی به حضور و غیاب دانش آموزان

4-ابداع و نوآوري در جریان تدریس

5-هدایت دانش آموزان به تشکیل گروه و مشارکت گروهی:

6-رعایت بودجه بندي در زمان بازدید

7-حضور و مشارکت در جلسه، کارگاه، جشنواره و فراخوان هاي گروه درسی:

8-فعالیت جهت ترغیب هنرجو برای شرکت در مسابقات:

9-ارزشیابی بر اساس شایستگی محور

10-نحوه ثبت نمرات دانش آموزان

11-چگونگی ارزشیابی تشخیصی

12-داشتن طرح درس روزانه و سالانه

13-گستردگی نمرات (حداقل 2 نمره ماهانه):

 

نوآوری ها و نکات مثبت هنرستان ها دراداره کارگاه و جریان تدریس به دبیرخانه ابلاغ می شود.