تکمیل اطلاعات تخصصی هنرآموزان

خبرمهم
به اطلاع کلیه هنرآموزان رشته کامپیوتر سراسر کشور (شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش) می رساند که جهت تکمیل بانک اطلاعاتی تخصصی هرچه سریعتر اقدام نمایید

از این بانک اطلاعاتی در مواقع لزوم از جمله برگزاری کارگاه ، ضمن خدمت و شناسایی افراد توانمند و ... استفاده خواهد شد.

 برا ی تکمیل اطلاعات از سایت دبیرخانه استفاده کنید.

چنانچه هنرآموزان قادر به رویت فرم مربوطه نیستند جهت تعیین نقش هنرآموز به واحد فناوری منطقه محل خدمت خود مراجعه فرمایند.

 راهنمای تکمیل فرم در سایت دبیرخانه موجود می باشد