کارگاه های آموزشی گروه های کامپیوتر

احتراما

به اظلاع همکاران گروه کامپیوتر (کاردانش، فنی حرفه ای) می رساند

مورخه 96/12/10

ساعت 10 الی 13

============================================

به شرح ذیل برگزار می گردد.

کارگاه شماره 1 :

گروه فنی و حرفه ای

کارگاه :swish max
ساعت 10 الی 11:30

*=============================================

کارگاه شماره 2 :

گروه : کاردانش

کارگاه : اکشن نویسی با فلش

ساعت : 11:30 الی 13

==============================================

لازم به ذکر است عزیزان کاردانش و فنی و حرفه ای امکان شرکت در هر دو کارگاه را دارند.

نشانی: خیابان ساحلی کوچه 33 اداره تکنولوژی آموزشی