خواب - آرام

راز تغییر کردن یک روش بسیار ساده است....

تمام انرژی تان را نه روی جنگیدن با قدیمی ها

                  بلکه روی ساختن جدیدها متمرکز کنید....